Blog

Beyazid i Bestami Hz kimdir?

Beyazid i Bestami Hz kimdir?

Asıl adı Ebu Yezid Tayfur İbni İsa Sarahan’dır. Birçok ilimleri öğrendikten sonra kendini tasavvufa verdi. Derin birçok alim ve arifleri gibi Beyazıd-ı Bestami de Horasanlıydı. Taberistan’daki Bestam kasabasında gözlerini hayata açtı. 8’inci asrın son yılında yani, 800 senesinde doğdu.

Beyazid i Bestami Hz kabri nerededir?

Bayezid-i Bestami ve Mustafa Şevki Paşa’nın türbesi, Hatay’da Kırıkhan-Hassa yolunun Alabeyli Köyünün kuzey tarafında küçük bir tepe üzerinde Darb-ı Sak Kalesi içindedir.

Bayezid-i Bistami nerede Yetisti?

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Bayezid-i Bistâmî Hazretlerinin Türbesi restore edildi.Yolu ve türbe görüntüsü yılların verdiği yorgunluk nedeniyle bölgeye yakışmayan Bayezid-i Bistâmî Hazretlerinin makamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi asıl adı Ebu Yezid Tayfur bin İsa bin Şuruşan olan …

Beyazıdı Bestami Türk mü?

Beyazıt-ı Bistâmî, İran’ın Horasan eyaletine bağlı Bistam şehrinde dünyaya gelmiştir. İran sahasında doğmuş olması ve dedesinin Zerdüşt bir din adamı iken İslam dinine yönelmiş olmasından hareketle Şii kaynaklarda Şia olarak gösterilmektedir.

Beyazıt Bestami Hz hangi tarikattan?

Nakşibendi tarikatı silsilesinde 6.sırada yer alan bir kimse. Dolayısıyla Menzil, İsmailağa, İskenderpaşa cemaati gibi Nakşi kökenli cemaatler de onu “müşid” olarak kabul ediyorlar. Bayezid-i Bestami’den bahsediyoruz.

Beyazıdı Bestami nereli?

Bistam, İran
Bayazid Bastami/Place of birth

Bayezid Bistami hangi ekol?

Bâyezîd-i Bistâmî, Melâmet ve fütüvvet anlayışının hâkim olduğu Nîşâbur tasavvuf ekolünün önemli isimlerinden biridir. Ayrıca zühd, tevekkül, riyazet, mücâhede, sekr, fenâ ve tevhîd gibi tasavvufî hal ve makamlara dair önemli konulardaki ortaya koyduğu söz ve görüşleriyle ilk sûfîler arasında önemli bir yere sahiptir.

Kendimi tenzih ederim şanım ne yücedir?

“Ben kendimi tenzih ederim! Benim şanım çok yücedir. (SÜBHÂNÎ MÂ A’ZAME ŞANÎ) Zira cesedimin her zerresinde Allah’tan başka varlık yok!..” Bunun üzerine Ebu Yezid el Bestamî O’na evde Allah tan başkası yok der.

Bistami nereli?

Beyazıt Bestami ne zaman öldü?

MS 874
Bayazid Bastami/Date of death