Blog

Hoe werkt een bronbemaling?

Hoe werkt een bronbemaling?

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen.

Hoe werkt een Droogzuiging?

Het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand om bouwwerkzaamheden in droge omstandigheden toe te laten. Filterbuizen worden in de grond gebracht en verbonden met een centrale zuigleiding waarop een pomp wordt aangesloten. Deze pomp zuigt het grondwater op en loost dit in een nabije gracht of riolering.

Wat is het verschil tussen een drainage en een bemaling?

In plaats van de zuigbuizen verticaal in de grond te plaatsen wordt bij horizontale bemaling een lange zuigbuis (drain) horizontaal op de gewenste diepte in de bodem ingegraven. De aanleg van drainage is arbeidsintensief en over het algemeen duurder in aanleg.

Wat is bemaling bouw?

Wat is tijdelijk bemalen? Tijdelijk bemalen is het onttrekken van (grond)water voor het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten / ontgravingen. Bijvoorbeeld bij de bouw van (parkeer)kelders, infrastructuur en rioleringswerkzaamheden.

Wat is een bemaling?

Bemalen is het actief beheersen van het peil van het oppervlakte- of grondwater. Bemalen is nodig om het waterpeil in een polder te reguleren. Ook bij een tijdelijke bouwput is bemaling nodig om te voorkomen dat de bouwput volstroomt, dit wordt bronbemaling (of in België droogzuiging genoemd).

Hoe snel daalt grondwater?

De grond kan geen water meer opnemen. De hoogte waar deze verzadiging optreedt, is de grondwaterstand (of het grondwaterpeil). Het water eronder heet grondwater. Grondwater stroomt heel langzaam, vaak maar enkele meters per jaar, in de richting waar het waterniveau lager is.

Welke soorten drainage zijn er?

Soorten drainage

  • Kale en blinde drainagebuizen; deze zijn niet geperforeerd en niet voorzien van omhulling.
  • Kale en geperforeerde drainagebuizen; zonder omhulling.
  • Drainagebuizen met kokos omhulling.
  • Drainagebuizen met PP450 omhulling.
  • Drainagebuizen met PP700 omhulling.

Wat is een drainagelaag?

Kort samengevat is drainage een systeem voor de afwatering van overtollig regenwater in uw tuin of landbouwgrond. De kern van goede drainage zijn de buizen. Deze bevatten kleine gaatjes waarin het water kan wegzakken. Via een eindbuis wordt het op deze manier verzamelde grondwater afgevoerd naar de sloot.

Wat houdt bemaling in?

Wat is Sleufbemaling?

Bij bouwwerkzaamheden vinden in veel gevallen werkzaamheden plaats onder het plaatselijke grondwaterpeil. Om deze werkzaamheden ‘in den droge’ uit te kunnen voeren, wordt de bodem ontgraven en het water weggepompt met een zogenaamde bouwput- of sleufbemaling.

Hoe werkt een bemaling?

Bij het bemalen van een bouwput worden (tot onder het freatisch vlak) geperforeerde buizen verticaal in de grond gestoken. Deze buizen worden bovengronds met een leiding verbonden. Pompen zuigen het water vervolgens af. Bij bodemsanering wordt soms ook bemaling (grondwateronttrekking) toegepast.

Wat is de stand van het grondwater?

De grondwaterstand of stijghoogte is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou graven.