Helpful tips

Kan ik een vervangingscontract opzeggen?

Kan ik een vervangingscontract opzeggen?

Als de vervangen werknemer terugkeert, kan je het vervangingscontract beëindigen met een verkorte opzegtermijn, of zelfs zonder. Eindigt het vervangingscontract om een andere reden, dan gelden de gewone opzeggingsregels.

Wat wil zeggen een Vervangingsovereenkomst?

Volgens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is een vervangingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst die kan worden gesloten voor de vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is om een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock …

Kan je stempelen Na contract bepaalde duur?

Heb je een tijdelijk contract, bijvoorbeeld voor de duur van een jaar of voor zes maanden en loopt dit af, dan kun je ook recht hebben op een ww uitkering. Ook hiervoor geldt dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een uitkering te kunnen ontvangen. De duur hiervan is tenminste drie maanden.

Wat wordt bedoeld met een contract voor bepaalde tijd?

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen. Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt.

Hoeveel Vervangingscontracten?

Ook voor vervangingscontracten geldt er een maximum van twee jaar (art. 11 Wet op de arbeidsovereenkomsten) . Dit houdt in dat één bepaald vervangingscontract maximaal twee jaar kan duren, maar het houdt ook in dat meerdere vervangingscontracten met dezelfde werknemer gedurende maximaal twee jaar mogelijk zijn.

Hoeveel opzeg moet ik presteren?

Opzegtermijn bij ontslag door werkgever

Anciënniteit Opzegtermijn
Minder dan 3 maanden 1 week
Tussen 3 maanden en minder dan 4 maanden 3 weken
Tussen 4 maanden en minder dan 5 maanden 4 weken
Tussen 5 maanden en minder dan 6 maanden 5 weken

Heb ik recht op een uitkering na een tijdelijk contract?

Meestal heeft u na afloop van uw tijdelijke contract recht op een WW-uitkering. Biedt uw werkgever u (weer) een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan krijgt u geen WW-uitkering.

Heb ik recht op werkloosheidsuitkering na contract bepaalde duur?

Het principe U wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zo u het bewijs levert van: een aantal arbeidsdagen in loondienst (wat we wachttijd noemen); gedurende een bepaalde periode (referteperiode) onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag.

Is een jaarcontract een vast contract?

Een jaarcontract is een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een bepaalde looptijd (in dit geval dus een jaar) en een vaste einddatum.

Wat kun je allemaal met een vast contract?

Een vast contract of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft dus heel wat voordelen. Voor de werknemer, maar ook zeker voor de werkgever. De werknemer heeft een hoop zekerheid en kan financiële zaken als een hypotheek of een lease auto een stuk gemakkelijker regelen.

Wat is de opzeggingstermijn van een arbeider?

Opzeggingstermijn arbeider. Sinds 1 januari 2014 werden er nieuwe opzeggingstermijnen in het leven geroepen. Zowel voor arbeiders als bedienden worden de termijnen voortaan in weken berekend. Werknemers die reeds in dienst waren voor 1 januari 2014 vallen onder een overgangsregeling. Opzegging door werknemer na 1 januari 2014.

Wanneer kan je de arbeidsovereenkomst opzeggen?

Als je bent tewerkgesteld in een programma tot opslorping van de werkloosheid kan je de arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 7 dagen. Tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan je ontslag nemen zonder opzegtermijn.

Wat is de opzegtermijn van een medewerker?

Tijdens de opzegtermijn heeft je medewerker het recht om met behoud van loon afwezig te zijn om te solliciteren. In de periode vóór de laatste 26 weken van zijn opzeg mag je medewerker in totaal een halve arbeidsdag per week afwezig zijn.

Hoe wordt de opzegtermijn berekend?

De wijze waarop de duur van je opzegtermijn berekend wordt – of je nu zelf ontslag neemt, of ontslagen bent door je werkgever – hangt in eerste instantie af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Jobat gaat dit najaar voluit voor zes virtuele jobbeurzen.