Trending

Waar staat VMS voor?

Waar staat VMS voor?

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) biedt ons houvast bij het zorgen voor patiëntveiligheid. Het systeem biedt concrete stappen die wij kunnen volgen. Zo kunnen wij (mogelijke) risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren, afspraken maken en zo nodig onze manier van werken bij stellen.

Wat is VMS screening?

De screening van het VMS richt zich op vier geriatrische problemen die geassocieerd zijn met functieverlies: ADL-beperkingen (beperkingen bij activiteiten in het dagelijks leven), ondervoeding, vallen en delier. Ouderen met een verhoogd risico op functieverlies krijgen een rode vlag.

Welk percentage ouderen gaat tijdens de ziekenhuisopname zo sterk achteruit dat zij nooit meer de oude worden?

Tussen de 22 en 47% van de ouderen ervaart na ziekenhuisopname functieverlies. 7-9 Dit percentage varieert sterk, onder andere door de wijze van meten,10 de onderliggende aandoening en risicofactoren.

Wat zijn veiligheidsthema’s?

Alcohol- en/of drugsgebruik jongeren. Onveiligheidsgevoelens burgers. Veilige evenementen. Handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit.

Wat valt onder patiëntveiligheid?

Patiëntveiligheid is de situatie waarin patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een zorginstelling. Risico kan ontstaan wanneer hulpverleners niet volgens professionele standaarden handelen of door tekortkomingen van het zorgsysteem.

Waarom patiëntveiligheid?

Patiëntveiligheid is een basisvoorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Daarom werken ziekenhuizen elke dag aan de verbetering van patiëntveiligheid. Dit doen ze door te kijken naar situaties waarin zorggerelateerde schade optreedt. Vervolgens onderzoeken ze de oorzaken en implementeren ze verbetermogelijkheden.

Wat is de betekenis van delier?

Een delier noemen we ook wel delirium of plotselinge verwardheid. De ernst van verwardheid kan het ene moment erger zijn dan het andere. Een delier komt regelmatig voor bij patiënten in het ziekenhuis en ontstaat door één of meerdere lichamelijke oorzaken.

Welke interventies passen bij een bestaand delier?

Praat rustig en in korte zinnen. * Schaf de formele bezoektijden voor deze patiëntengroep af. Om onrust te voorkomen of te verminderen: beperk het aantal bezoekers per patiënt tot één. * Sommige patiënten met een delier hebben baat bij reductie van alle prikkels die zij zintuiglijk niet meer kunnen ordenen.

Welke verpleegkundige interventies kun je inzetten bij een delier?

Verpleegkundige interventies bij delier

 • Multidisciplinaire aanpak.
 • Vermoeden van delier: en dan?
 • Screenen met observatielijst.
 • Snel metingen verrichten.
 • Angst en onrust reduceren.
 • Zonodig fixeren.
 • Medicatie.
 • Vragen naar ervaring.

Hoe herken je kwetsbare ouderen?

We onderscheiden dan ook vier ‘gebieden’ waarop ouderen kwetsbaar kunnen zijn: fysieke (belemmeringen in hun fysieke functioneren door bijvoorbeeld gewichtsverlies, evenwichtsproblemen, vermoeidheid), cognitieve (belemmeringen in cognitie zoals geheugen en flexibiliteit), sociale (belemmeringen door eenzaamheid of …

Wat zijn de 10 VMS thema’s?

Tien thema’s VMS

 • Verwisseling van en bij patiënten.
 • Veilige zorg voor zieke kinderen.
 • Kwetsbare ouderen.
 • Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis.
 • Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen (ACS)
 • High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia.
 • Nierinsufficiëntie.

Wat is patiëntveiligheid?