Questions and answers

Wat betekent een statutaire zetel?

Wat betekent een statutaire zetel?

De statutaire zetel is als het ware de woonplaats van de vennootschap. Een vennootschap kan overigens ergens anders de werkzaamheden uitvoeren. De statutaire zetel betreft dus een formele woonplaats.

Wat is statutair gevestigd?

Het officiële adres van een vennootschap of rechtspersoon, de officiële hoofdvestiging van een bedrijf of instelling, de lokatie waar deze volgens de statuten gevestigd is. Op dit adres staat de rechtspersoon geregistreerd bij officiële instanties als een kamer van koophandel.

Waarom statutaire zetel?

De statutaire zetel is onder meer van belang voor de competentie van de rechter en voor het toepasselijk recht van de vennootschap. Een vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht en haar statutaire zetel in Nederland heeft, wordt namelijk beheerst door het Nederlands recht.

Wat is de zetel van een rechtspersoon?

De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte.

Wat wordt bedoeld met zetel?

Een politieke zetel is een plaats in een gekozen orgaan, zoals de ledenraad of het bestuur van een vereniging, en met name in de wetgevende macht (parlement, gemeenteraad enz.) in een land. In Nederland heeft de Tweede Kamer bijvoorbeeld 150 zetels.

Heeft een stichting een statutaire zetel?

de verkorte naam van de stichting of vereniging. de statutaire zetel van de rechtspersoon. de statuten van de vereniging zijn opgenomen in een notariële akte.

Wat is plaats van vestiging?

Gebied waar het bedrijf is gevestigd, waar ook de meeste klanten van het bedrijf gevestigd zijn of het werkgebied dat een bedrijf vanuit één vestiging kan of wil bedienen. Vestigingsplaats is synoniem met verzorgingsgebied.

Wat is de zetel van een bedrijf?

De maatschappelijke zetel is het juridisch officiële adres van een bepaalde rechtspersoon (voornamelijk bedrijven maar ook andere organisaties), zoals bepaald in haar statuten. Het bedrijf of de organisatie kan andere vestigingen hebben, maar de maatschappelijke zetel wordt beschouwd als hoofdkantoor.

Wat is een maatschappelijke zetel van een onderneming?

Wat is de woonplaats van een BV?

De woonplaats van een rechtspersoon is de plaats waar hij volgens wettelijk voorschrift of volgens zijn statuten of reglementen zijn zetel heeft. De werkelijke zetel van een vennootschap is niet van belang bij het bepalen van de woonplaats.

Waar staat 1 zetel voor?

De kiesdeler is bij verkiezingen het totaal aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels dat te verdelen is. Bij een kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging is dit in principe ook het aantal benodigde stemmen per te behalen zetel. Voor elke 100.000 behaalde stemmen krijgt een partij dan 1 zetel.

Hoe worden de restzetels verdeeld?

Restzetels kunnen verdeeld worden volgens diverse methoden. De partij die zo uitkomt op het grootste aantal stemmen per zetel (grootste gemiddelde) krijgt de restzetel toegewezen. Indien er meer restzetels zijn, wordt de procedure herhaald met de nieuwe tussenstand tot er geen restzetels meer te verdelen zijn.