Blog

Wat betekent het woord ambivalent?

Wat betekent het woord ambivalent?

als je tegenstrijdige gevoelens hebt (over iets) op hetzelfde moment twee verschillende, meestal positieve en negatieve waardes hebbend.

Wat zijn gemengde gevoelens?

Tegenstrijdige of gemengde gevoelens zijn dubbele of ambivalente gevoelens. Gevoelens van toekeer en afkeer, liefde of haat, verdriet of opgelucht genegenheid en boosheid wisselen zich af.

Wat is de betekenis van rudimentair?

Rudimentair is een begrip dat aangeeft dat iets niet langer tot ontwikkeling komt, of weinig tot ontwikkeling is gekomen. Het begrip wordt gebruikt om een overblijfsel aan te duiden en niet om een eerste aanleg (basis) aan te duiden.

Wat is de betekenis van discrepantie?

Een discrepantie is een situatie waarin twee zaken niet met elkaar overeenstemmen. Er is een leemte tussen theorie en praktijk.

Wat zijn tegenstrijdige gevoelens?

Ambivalentie is een staat van in conflict zijnde emoties die gerelateerd zijn aan hetzelfde object, idee of persoon (bijvoorbeeld, gevoelens van liefde en haat voor iets of iemand).

Wat is tegenstrijdig?

v. (-heden), 1. de eigenschap of het feit van tegenstrijdig te zijn; 2. iets dat strijdig is met iets anders.

Hoe noemt men een orgaan dat geen functie meer heeft en niet of nauwelijks tot ontwikkeling komt?

Bij een soort aanwezig orgaan dat niet of nauwelijks een functie heeft en minder ontwikkeld is dan homologe organen bij andere soorten.

Wat is morfologisch?

De morfologie is het onderdeel van de biologie dat de bouw en vorm bestudeert van organismen (vormleer), hun organen (orgaanleer) en weefsels (histologie en anatomie) en probeert hun veelvormigheid terug te brengen tot evolutionair te duiden bouwplannen.

Wat is een affiliatie?

affiliatie – affilia’tie [Fr. affiliation], v., 1. aanhechting aan een als ‘moeder’ beschouwde organisatie; verbroe- dering; 2. samenvoeging in verband van ondergeschiktheid van ondernemingen of organisa- ties.

Wat is een Inferentie?

In de statistiek duidt het begrip inferentie op het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Doorgaans wordt dit gekoppeld met een uitspraak over de statistische onzekerheid.

Wat is een evocatie?

[Lat. evocatio] 1 het voor de geest roepen; ook: wat wordt opgeroepen; 2 (jur.) bevoegdheid van een hoger gerechtshof om een geding dat bij een lagere rechter aanhangig is, tot zich te trekken en te behandelen; dagvaarding voor een vreemde rechter.

Hoe omgaan met ambivalentie?

Om ambivalentie op te lossen zal iemand dus met een ander, die Motiverende Gespreksvoering toepast, in gesprek moeten gaan. Bij het toepassen van MGV richt je je in nauwe samenwerking met elkaar op de ambivalentie. Hoe? Wel, ambivalentie kan alleen verminderen als de persoon die ambivalent is dit ook werkelijk wil.