Blog

Wat houdt het recht van vestiging concreet in?

Wat houdt het recht van vestiging concreet in?

De vrijheid van vestiging omvat het recht op toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan, alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen ten behoeve van duurzame activiteiten, onder dezelfde voorwaarden als die in de wetgeving van de lidstaat van vestiging voor zijn eigen …

Welke verdragsbepalingen zijn van belang bij het vrije verkeer van goederen?

Sinds het Verdrag van Maastricht (1992) worden goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de EU niet meer aan controles onderworpen en vormt de EU één enkel grondgebied. De afschaffing van douanerechten binnen de EU is gunstig voor het onderlinge handelsverkeer van de lidstaten.

Wat is het vrij verkeer van goederen?

Het vrij verkeer van goederen is het resultaat van de opheffing – in het handelsverkeer tussen de EU-lidstaten – van de douanerechten en gelijkwaardige heffingen, alsmede de opheffing van kwantitatieve beperkingen voor het handelsverkeer en maatregelen van gelijke werking.

Hoe onderscheid je de vrijheid van vestiging van het vrij verkeer van diensten?

Het vrij verkeer van diensten vertoont gelijkenissen met de vrijheid van vestiging. Toch bestaat er een onderscheid. Het verrichten van diensten heeft geen duurzaam karakter (ziet op een tijdelijke activiteit), terwijl duurzaamheid juist het kenmerk is van de vrijheid van vestiging.

Hoe kun je gebruik maken van vrij verkeer in de Europese Unie?

Europese burgers kunnen drie maanden in een andere EU-lidstaat verblijven zonder een visum aan te vragen. De enige voorwaarde is een geldig identiteitsbewijs. Daarmee kan een Europese staatsburger in andere EU-landen zowel reizen (ook op basis van het Schengenverdrag), als werken.

Wat wordt bedoeld met het vrije verkeer van goederen diensten personen en kapitaal?

Vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten Dit met als doel om groei en welvaart in alle lidstaten te stimuleren. Hiervoor is het belangrijk dat personen, diensten, goederen en kapitaal op deze markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

Wat is het vrije verkeer van kapitaal?

Vrij verkeer van kapitaal is een van de belangrijkste aspecten van de interne markt van de EU. Voor de Europese burger betekent vrij verkeer van kapitaal dat hij transacties mag verrichten zoals: een bankrekening openen in het buitenland. aandelen kopen in buitenlandse ondernemingen.

Welke verdragen hebben gezorgd voor vrij verkeer van goederen en vrij verkeer van personen?

In de verdragen van de Europese Unie is altijd het recht van vrij verkeer opgenomen geweest. Dit recht zorgt ervoor dat voor de inwoners van lidstaten van de Europese Unie de landsgrenzen zo open mogelijk zijn. De vier vrijheden in de Europese Unie zijn het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.