Questions and answers

Wat is een onder en Nevenschikkende argumentatie?

Wat is een onder en Nevenschikkende argumentatie?

Bij nevenschikkende argumenten worden er twee of meerdere argumenten gebruikt, die samen de mening of stelling onderbouwen. De argumenten kunnen alleen samen gebruikt worden. Bij een onderschikkende argumentatie onderbouw je je stelling of mening met meerdere argumenten.

Welke signaalwoorden kunnen wijzen op een argumentatie?

Voorbeelden daarvan zijn ten eerste, overigens en trouwens. Als derde heb je signaalwoorden voor argumenten die horen bij andere argumenten, bijvoorbeeld daarbij komt, omdat en vooral ook. Als laatste zijn er argumenten die andere argumenten verdedigen. Voorbeelden daarvan zijn want, namelijk en omdat.

Hoe heet een argumentatie waarbij een schrijver een argument onderbouwd met een ondersteunend argument?

Een schrijver kan een argument ook onderbouwen met een ondersteunend argument. Dit heet enkelvoudige onderschikkende argumentatie. Voorbeeld: Als een schrijver meer argumenten onderbouwt met een ondersteunend argument, is er sprake van meervoudige onderschikkende argumentatie.

Wat is een Onderschikkende argumentatie?

Bij onderschikkende argumentatie ondersteunt een argument een eerder genoemd argument. Deze vorm wordt ook wel ketenargumentatie genoemd.

Wat zijn argumentatie structuren?

De argumentatiestructuur is een weergave van de wijze waarop in een tekst of tekstdeel argumenten met elkaar en met het standpunt samenhangen. We onderscheiden de volgende basisvormen van argumentatie: Enkelvoudige argumentatie. Onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)

Wat zijn Argumentatieschemas?

Een argumentatieschema geeft het verband aan tussen een standpunt en een argument.

Waar kan je een argument aan herkennen?

Soms herken je argumenten aan signaalwoorden. Woorden als want, omdat, en immers geven aan dat er een argument volgt. Een argument dat laat zien dat een argument zwak of onwaar is noemen we een weerlegging.

Is voor een signaalwoord?

Verband Signaalwoorden
Voorwaarde als, indien, wanneer, in het geval, mits
Doel / middel om te, door te, opdat, door middel van, daarmee, daartoe, teneinde, met als doel
Samenvatting kortom, samenvattend, samengevat, met andere woorden, al met al
Conclusie dus, daarom, dat houdt in, concluderend, slotsom

Wat is een argumentatie schema?

De argumenten moeten vooral duidelijk zijn en kloppen. Zet de argumenten die je gaat gebruiken in een argumentatieschema, ook wel argumentatiestructuur genoemd. Een schema geeft een goed overzicht van het betoog. Je ziet of je voldoende argumenten hebt en of ze sterk genoeg zijn.

Wat is een argumentatie structuur?

Wat is een vorm argument?

Nevenschikkende argumentatie De spreker of schrijver brengt meer dan één argument naar voren, waarbij de argumenten alleen samen, in onderlinge samenhang, een onderbouwing vormen van het standpunt. De argumenten zijn daardoor in feite van elkaar afhankelijk.

Welke soorten Argumentatiestructuren kun je onderscheiden?

We onderscheiden de volgende basisvormen van argumentatie:

  • De enkelvoudige argumentatie.
  • De onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)
  • De nevenschikkende afhankelijke en onafhankelijke argumentatie.