Other

Wat is een overlopende activa?

Wat is een overlopende activa?

Overlopende activa zijn posten op een jaarrekening of balans die in een bepaalde periode zijn afgesloten, maar eigenlijk betrekking hebben op een volgende periode. Overlopende activa zijn altijd kosten of opbrengsten die vooraf worden betaald dan wel ontvangen.

Wat zijn overlopende activa en passiva?

Overlopende activa zijn vooruitbetaalde bedragen waar je nog een factuur voor moet ontvangen, dus bijvoorbeeld een aanbetaling voor een project. Overlopende passiva zijn kosten die in een boekjaar al wel geboekt moeten worden, maar waar de factuur nog niet van is ontvangen.

Wat valt er onder overige vorderingen?

‘Overige vorderingen’ zijn vorderingen die u nergens anders in uw aangifte hebt aangegeven. Dat kan geld zijn dat u hebt uitgeleend, bijvoorbeeld een schenking op papier.

Wat is overige passiva?

Overige passiva zijn onder meer het groepsvermogen (het vermogen van een rechtspersoon), achtergestelde leningen en voorzieningen, zoals de reserveringen voor je pensioen of verzekeringen.

Wat zijn overlopende schulden?

Bij overlopende passiva is er wel een schuld, maar nog geen factuur ontvangen. De meest voorkomende overlopende passiva zijn accountants- of administratiekosten. Deze worden pas gefactureerd na afronding van de werkzaamheden inzake de jaarrekening.

Wat is Transitorische passiva?

Transitorische posten of transitoria zijn schulden voor ontvangen diensten wanneer de betaling nog moet worden gedaan, of zijn vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op een latere periode. Voorbeelden van transitoria zijn rente of verzekeringen. De rente wordt dan als transitorische post opgenomen.

Wat is Transitorische activa?

Transitorische activa – op de balans vermelde bezittingen (vorderingen), die niet als zoodanig in de boeken voorkomen, maar door berekening bij het opmaken der balans zijn te voorschijn gebracht en slechts dienen tot vaststelling van den juisten staat der bezittingen en schulden.

Wat valt onder overige vlottende activa?

Vlottende activa staan tegenover vaste activa, waaronder bijvoorbeeld de inventaris en het bedrijfsgebouw vallen. Voorbeelden van vlottende activa: voorraden (grondstoffen en/of gereed product) debiteuren.

Wat valt er onder overige vlottende activa?

Wat valt er onder vlottende activa?

  • Je voorraden.
  • De vorderingen van je bedrijf.
  • Liquide middelen: je kasgeld en het saldo op je diverse bankrekeningen en tussenrekeningen.
  • Aandelen van derde die jij in bezit hebt en die je makkelijk kunt verkopen.

Wat is de passiva?

De schulden en de lasten van een onderneming. Tegenover passiva staat activa waarmee de waarde van alle bezittingen van een onderneming wordt aangeduid. Activa en passiva staan op de boekhoudkundige balans tegenover elkaar en zijn altijd gelijk.

Waarom hoort eigen vermogen bij passiva?

Het eigen vermogen is een schuld Ondanks het feit dat het eigen vermogen dus middelen van de onderneming zijn, staat het toch aan de creditzijde van uw balans. Dit omdat het eigen vermogen boekhoudkundig wordt bekeken als een schuld die het bedrijf heeft ten opzichte van de ondernemers en de aandeelhouders.

Wat zijn schulden aan groepsmaatschappijen?

Leningen en vorderingen op holdings c.q. deelnemingen worden vaak gerubriceerd onder ‘Vorderingen op’ c.q. ‘schulden aan groepsmaatschappijen’, terwijl hier de regel ‘Vorderingen op’ c.q. ‘Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen’ meer correct is.