Blog

Welke rente pensioenfondsen?

Welke rente pensioenfondsen?

De rekenrente is afgeleid van de marktrente voor beleggingen met een (zeer) laag risico. Dat is het rendement dat pensioenfondsen daadwerkelijk op de belegde pensioenpremies realiseren. De marktrente is de afgelopen jaren flink gedaald en daarmee de rekenrente ook. In 2019 ligt de marktrente tussen de 0 en 1 procent.

Hoe hoog is rekenrente?

Pensioenfondsen moeten om hun toekomstige bezittingen en verplichtingen te waarderen rekenen met een tarief afgeleid van marktrentes. Die rekenrente bedraagt nu zo’n 1,3%. Die rente zorgt dat pensioenfondsen bij vollere kassen en aardige rendementen, toch in onderdekking (te lage dekkingsgraden) verkeren.

Wat is rendement pensioen?

Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Door te beleggen, boeken we winst. Dat is rendement. Dit zorgt ervoor dat het ingelegde geld aangroeit.

Hoeveel hebben pensioenfondsen in kas?

Het totale vermogen dat in Nederland gereserveerd is voor pensioenen bedraagt meer dan 1400 miljard euro. Over de laatste tien jaar is het pensioenvermogen gestaag gegroeid met gemiddeld 4,2% per jaar. Dat geld is zowel bestemd voor degenen die nu met pensioen zijn als voor degenen die nu nog werken.

Wat heeft rente met dekkingsgraad te maken?

Invloed van rente op de dekkingsgraad Schommelingen in de rentestand hebben dus rechtstreeks invloed op de hoogte van de pensioenverplichtingen. En daarmee op de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds.

Wat is een pensioenaanspraak?

De definitie van een pensioenaanspraak is kort gezegd het nog niet ingegane pensioen. Hieronder valt ook de aanspraak op een kapitaal dat nog omgezet moet worden in uitkeringen. Toeslagen kunnen deel uitmaken van de pensioenaanspraak.

Hoe wordt de rekenrente bepaald?

Wie bepaalt hoe de rekenrente wordt vastgesteld? De overheid heeft in de wet vastgelegd dat de waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds op basis van marktwaarde moet worden berekend. DNB heeft de bevoegdheid gekregen om op basis van dit uitgangspunt een rekenrente voor te schrijven.

Wat is rekenrente letselschade?

Rekenrente is het verschil tussen rente en inflatie. Het is een percentage dat nodig is in de berekening van wat geld in de toekomst waard is. In een letselschadezaak vergoedt de verzekeraar uw lopende schade. Als die schadeposten goed in beeld zijn gebracht, kunnen partijen er ook voor kiezen de zaak af te wikkelen.

Wat is verzekerd bedrag pensioen?

Een pensioenverzekering biedt de mogelijkheid om pensioen op te bouwen, als aanvulling op je AOW. Meestal bouw je pensioen op via je werkgever. Je werkgever kan dit pensioen bij een pensioenfonds, premiepensioeninstelling of verzekeraar onderbrengen. In het laatste geval spreken we over een pensioenverzekering.

Hoe wordt aanvullend pensioen berekend?

Het pensioenreglement bepaalt dat elke maand 3% van zijn loon aan de pensioeninstelling wordt gestort, dus 75 euro. Als zijn loon stijgt, stijgen ook de bijdragen voor zijn aanvullend pensioen.

Hoeveel wordt er jaarlijks aan pensioen uitgekeerd?

Naast dat rendement komt er jaarlijks zo’n 33 miljard euro aan premie binnen, terwijl er maar rond 28 miljard aan pensioenen uit gaat. Ter illustratie: met de cijfers van nu zouden de pensioenfondsen de komende vijftig jaar alle pensioenen kunnen uitbetalen, zonder dat er een cent aan premie binnenkomt.

Hoeveel pensioengeld is er?

Eind 2016: 1265 miljard euro. Eind 2017: 1338 miljard euro. Eind 2018: 1323 miljard euro. Eind 2019: 1560 miljard euro.