Questions and answers

Hoe boek je onderhanden werk?

Hoe boek je onderhanden werk?

De waarde van het onderhanden werk kan in de boekhouding worden geboekt via een memoriaalboeking. Wanneer je het onderhanden werk wilt boeken dien je er eerst voor te zorgen dat er twee categorieën beschikbaar zijn: Onderhanden werk (balans) Mutatie Onderhanden werk (winst en verliesrekening)

Hoe wordt onderhanden werk fiscaal gewaardeerd?

Onderhanden werk wordt dan, conform de uitgangspunten in onderdeel 2, gewaardeerd op de directe en indirecte toerekenbare kosten vermeerderd met een winstopslag op basis van dit berekende gemiddelde. Voor de berekening van het gemiddelde winstpercentage wordt voor een verliesjaar een winstpercentage van 0% meegewogen.

Hoe moet onderhanden werk volgens de gangbare opvattingen worden gewaardeerd?

Fiscale waardering onderhanden werk Fiscaal wordt er exact hetzelfde gewaardeerd als bedrijfseconomisch. De gemaakte kosten voor het werk dienen geactiveerd te worden op de balans tegen kostprijs of actuele waarde.

Hoe bereken je OHW?

Het saldo OHW geeft het verschil aan tussen de uren + kosten die zijn besteed en hetgeen gefactureerd is. De hoofdformule van het de OHW waarde is: De verkoopwaarde van alle bestede uren (+ evt. correcties) + de verkoopwaarde van bestede inkoop (+ evt.

Kan onderhanden werk negatief zijn?

De post onderhanden werk kan niet negatief op de balans worden opgenomen. Dit zou het geval kunnen zijn als er meer gefactureerd is dan er aan kosten is gemaakt op de balansdatum. Er bestaan twee manieren om het resultaat op onderhanden werk te nemen in uw winst- en verliesrekening.

Wat betekent onder handen?

De term onderhanden werk wordt gebruikt in de financiële administratie van organisaties. Het onderhanden werk geeft aan hoeveel werkzaamheden zijn verricht waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever. Er is echter wel opdracht verkregen voor de werkzaamheden.

Is onderhanden werk omzet?

Wat is onderhanden werk? Onderhanden werk is een product dat je voor eigen rekening en risico maakt. De opbrengst en de winst worden pas uitgekeerd als het product klaar is en verkocht kan worden. Daarom maakt onderhanden werk ook deel uit van de voorraden op de balans van de jaarrekening.

Wat is het verschil tussen onderhanden werk en onderhanden projecten?

Het kenmerkende verschil tussen onderhanden werken en onderhanden projecten is dat bij onderhanden projecten de producten wel in opdracht van een opdrachtgever worden gemaakt. Als gevolg hiervan kun je – afwijkend aan onderhanden werken – wel tussentijds factureren en naarmate het project vordert winsten nemen.

Wat is onderhanden werk op de balans?

Onderhanden werk is een product dat je voor eigen rekening en risico maakt. De opbrengst en de winst worden pas uitgekeerd als het product klaar is en verkocht kan worden. Daarom maakt onderhanden werk ook deel uit van de voorraden op de balans van de jaarrekening.

Wat is nog te factureren omzet?

In dit geval is sprake van een nog te ontvangen bedrag, oftewel een nog te factureren bedrag over omzet die al gerealiseerd is. De omzet (credit) wordt dan alvast geboekt met als tegenrekening de balansrekening “nog te factureren” (debet).

Is onder handen?

Het woord is ontstaan uit de woordgroep onder handen, die voornamelijk voorkomt in de uitdrukking iets onder handen hebben (‘ergens mee bezig zijn’) en in zinsneden als een opdracht die onder handen is.

Wat is onderhanden werk positie?

De term onderhanden werk (OHW) geeft aan hoeveel werkzaamheden zijn verricht waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever. Er is echter wel opdracht verkregen voor de werkzaamheden. De omvang van het onderhanden werk geeft een beeld van de hoeveelheid geld die een bedrijf nog tegoed denkt te hebben.