Trending

Hoe herken je arbeidsuitbuiting?

Hoe herken je arbeidsuitbuiting?

zwart betaald worden, of niet verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ongevallen; in een bedrijfspand of op het bedrijfsterrein wonen, of anderszins slecht zijn gehuisvest; niet op de hoogte zijn van hun verblijfsadres; op andere manieren onder druk worden gezet.

Wat doe je als je werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt?

Een werkgever moet een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden van zijn werknemers voeren. Doet hij dit niet, dan riskeert de werkgever een boete. Het boetenormbedrag bedraagt €10.000.

Hoe herken je mensenhandel?

Een sterke inperking van de basisvrijheden van de betrokkene. Het onthouden van medische hulp. Niet vrijelijk kunnen beschikken over de eigen verdiensten.

Wat is iemand uitbuiten?

UITBUITEN – (buitte uit, heeft uitgebuit), als van zijn buit zooveel mogelijk voordeel van iem. of iets trachten te behalen : iem. uitbuiten; de gelegenheid uitbuiten, er zooveel mogelijk voordeel van trekken; eene vergissing uitbuiten.

Welke instantie controleert of een werkgever de Arbeidstijdenwet wel naleeft?

Werknemers kunnen ook hun ondernemingsraad informeren als zij vermoeden dat de werkgever de regels niet naleeft. De Inspectie SZW – en voor de vervoerssectoren de Inspectie Leefomgeving en Transport – voeren regelmatig op eigen initiatief controles uit of de regels voor werktijden worden nageleefd.

Wat is leidend cao of ATW?

Het Arbeidstijdenbesluit geldt alleen als dat is afgesproken in de cao.

Wat kun je doen tegen mensenhandel?

Een melding doen bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) U kunt een mogelijk slachtoffer van mensenhandel melden bij CoMensha. Ook kunt u bij deze organisatie terecht om situaties van mogelijke uitbuiting te bespreken.

Wat is het probleem van mensenhandel?

Slachtoffers van mensenhandel worden vaak uitgebuit, afgeperst, misleid, gemanipuleerd en bedreigd met geweld. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen om lange dagen onder slechte omstandigheden te werken en krijgen niet of nauwelijks betaald. Mensenhandel wordt vaak verward met mensensmokkel.

Wat betekent iemand uitmelken?

(molk uit, heeft uitgemolken), door melken onttrekken aan, resp. ledigen: een koe —; (fig.) iemand -, hem arm maken; (ook) hem uitvragen; (ook) tot in de laatste details bespreken.

Wat is uitbaten?

iets beheren om het productief of winstgevend te maken; exploiteren. Met als object een bezit, recht, dienstverlening, productiefaciliteit of bedrijf.

Wie controleert of de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd?

Wie valt onder Arbeidstijdenwet?

In de Arbeidstijdenwet staan onder andere de regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Deze wet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.