Helpful tips

Kan medische bijstand uitgesteld worden?

Kan medische bijstand uitgesteld worden?

De werknemer heeft de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand, mits akkoord van de werkgever, voor kortere periodes te nemen dan de minimumduur van één maand. In dergelijk geval kan de werkgever wel gebruik maken van het recht op uitstel.

Hoeveel krijg ik voor medische bijstand?

Uitkeringen

Volledige onderbreking van arbeidsprestaties Vermindering van arbeidsprestaties tot halftijds
Bruto Netto Netto
< 50 jaar
851,59 765,33 352,77
1400,01 1258,19 579,95

Kan zorgverlof geweigerd worden?

Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld. Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop u het opnemen ervan meldt aan uw werkgever.

Hoe verlenging medische bijstand aanvragen?

Bij een nieuwe aanvraag of een verlenging van de medische bijstand, moet je een nieuwe schriftelijke kennisgeving overmaken aan je werkgever, samen met een nieuw attest van de arts van de patiënt.

Hoelang heb je recht op een aanmoedigingspremie?

Dat kon tot nu toe al bij opname van ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand en onder bepaalde voorwaarden bij tijdskrediet. De maximumduur van de aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet blijft 12 maanden.

Hoeveel krijg ik bij loopbaanonderbreking?

Tijdskrediet uitkering: de bedragen.

Jonger dan 51 jaar
2 tot 5 jaar anciënniteit 462,32 euro bruto – 415,49 euro netto
Meer dan 5 jaar anciënniteit 616,43 euro bruto – 553,99 euro netto
Halftijds
Alleenwonend 460,43 euro bruto – 381,47 euro netto

Hoeveel krijg je voor ouderschapsverlof?

Tijdens je ouderschapsverlof ontvang je geen loon van je werkgever. Je krijgt wel een onderbrekingsuitkering van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Het bedrag is vergelijkbaar met wat iemand ontvangt die tijdskrediet opneemt.