Blog

Wat is een overwerkvergoeding?

Wat is een overwerkvergoeding?

Als u in opdracht van uw werkgever overwerkt, kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Dan heeft u geen recht op een vergoeding voor overwerk. De overwerkvergoeding bestaat uit een vergoeding in tijd (verlof) plus een vergoeding in geld. Daarnaast kunt u soms een maaltijdvergoeding bij overwerk krijgen.

Wat zegt de wet over overwerk?

Overwerken is niet verplicht In de wet staat niets over overwerk. Maar je werkgever kan en mag verwachten dat je soms overwerkt. We raden dus aan overwerk niet meteen te weigeren. Je werkgever laat je vast ook wel eens wat eerder naar huis gaan om een persoonlijke reden.

Hoe werkt overwerken?

We gebruiken de term om aan te duiden dat het uren zijn die worden gewerkt buiten de in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren. Moet iemand die normaal 20 uur werkt een week 30 uur draaien, dan is dat ook gewoon ‘overwerk’. Kortom: overwerk is arbeid die gedaan wordt buiten de afgesproken arbeidstijden en arbeidsduur.

Kunnen overuren verplicht worden?

Elke werknemer kan de inhaalrust van 91 overuren per kalenderjaar laten uitbetalen in plaats van deze effectief op te nemen. Dit is een keuzerecht voor de werknemer: de werkgever kan dit niet verplichten. De zogenaamd ‘vrijwillige overuren’ moeten nooit ingehaald worden en geven dus recht op bijkomend loon.

Wat is de definitie van overwerk?

Overwerk is het werk dat gedaan wordt buiten de werktijd zoals dat is bepaald in het arbeidscontract. Bij parttimers kan er sprake zijn van overwerk als de betrokkene meer moet werken dan wat voor hem het normale aantal uren is, of pas als hij meer moet werken dan fulltime.

Wat betekent overwerk?

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk.

Wat is er afgesproken over uitbetaling van overwerk?

Kijk in uw contract of cao of er afspraken staan over de beloning van overuren. Uw werkgever moet zich aan deze afspraken houden. In de afspraken moet staan op welke manier u overuren vergoed krijgt. U mag uw overuren later als vrije tijd opnemen (verlofuren).

Wat is het verschil tussen meerwerk en overwerk?

Indien een parttime werknemer meer uren werkt dat het contractueel overeenkomen aantal uren, maar deze uren vallen binnen het aantal uren van de fulltime werkweek, dan is er sprake van meeruren. Werkt een werknemer meer dan het fulltime aantal uren, dan zijn dit overuren.

Hoeveel moet ik overwerken?

In de Arbeidstijdenwet wordt er niet meer gesproken over overwerk of overuren. In de ATW vindt u alleen normen voor de maximale arbeidstijd per dienst of nachtdienst, per week of 16 weken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om meer dan gemiddeld 48 uur arbeid per week te verrichten in iedere periode van 16 weken.

Hoeveel uur mag je wettelijk overwerken?

Overwerk. Overuren vallen onder de wettelijke maximale tijd die uw werknemer voor u mag werken. Dat is 12 uur per dag of 60 uur per week. In de wet staat niet hoeveel extra loon uw werknemer moet krijgen voor overwerk.

Kan je overuren weigeren?

Overwerk weigeren: mag dat? Een werknemer is eigenlijk alleen verplicht om de arbeidstijd te leveren, die is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. In de Arbeidstijdenwet is niets afgesproken over overwerken, maar er staan regels over de maximale arbeidstijd per dag.

Kan ik mijn overuren laten uitbetalen?

Te veel gewerkt en zo overuren opgestapeld? Dan heeft de werknemer het recht dat zijn/haar overuren uitbetaald worden. Die uitbetaling is tegen een bedrag dat ten minste 50% hoger is dan het gewone loon en 100% voor overwerk op zon- en feestdagen.