Questions and answers

Wat is globalisering wikikids?

Wat is globalisering wikikids?

Globalisering is een economisch, politiek, sociaal en cultureel begrip. De wereldwijde handel vindt plaats tussen landen en door multinationals. Door globalisering gaat het werk naar landen waar de lonen het laagst zijn (lagelonenlanden) en de regels van de overheid het minst streng.

Wat houdt globalisering in?

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Kenmerkend voor het proces van economische globalisering zijn de groeiende internationale handel en buitenlandse directe investeringen en toegenomen betekenis van multinationals.

Wat is globalisering aardrijkskunde?

Globalisering is het doorgaande proces van internationale uitwisseling van mensen, goederen, geld, en informatie (zoals kennis en cultuur). Deze wereldwijde integratie heeft gezorgd voor onderlinge relaties tussen gebieden. Globalisering wordt ook wel mondialisering genoemd.

Wat is globalisering van cultuur?

Culturele globalisering heeft te maken met het verwerven van culturen. Doordat culturen zich veel meer mengen en makkelijker verplaatsen is er veel meer sprake van culturele diffusie. Dat betekent dat culturen zich makkelijker verspreiden en dat culturen elkaar overnemen.

Is globalisering goed?

Bij globalisering (ook wel mondialisering genoemd), raken gebieden/ landen steeds meer met elkaar verbonden en verwateren de harde grenzen op economisch, politiek en cultureel gebied. Op economische gebied is een van de grootste voordelen van globalisatie de vereenvoudiging van handel.

Hoe is globalisering tot stand gekomen?

Dennis Flynn en Arturo Giráldez meenden dat de globalisering in 1571 begon, toen met de vestiging van een Spaanse handelspost op de Filippijnen (Manilla) een rechtstreekse verbinding tot stand kwam tussen Spaans-Amerika en China. Zilver kon nu uit het nieuwe continent direct naar Oost-Azië vloeien.

Wat is globalisering Nederlands?

Globalisering is een toenemend proces van economische, culturele en politieke integratie op mondiaal niveau. Door de openstelling van grenzen tussen landen, kunnen goederen en diensten zich gemakkelijker verplaatsen.

Waarom is er globalisering?

Globalisering heeft voordelen. We kunnen producten uit de hele wereld kopen. Daardoor is er veel meer keuze en zijn producten veel goedkoper. Doordat we veel meer weten van andere landen, voelen we ons ook meer betrokken.

Wat is het gevolg van globalisering?

Globalisering brengt verschillende gevolgen met zich mee; o.a. breuklijnen tussen verschillende samenlevingen. Je hebt breuklijnen tussen het Noorden en het Zuiden, economie en ecologie, op godsdienstig vlak, tussen mannen en vrouwen,… Een volgend gevolg van globalisering is dat grenzen steeds mee worden opengesteld.

Wat is de oorzaak van globalisering?

De oorzaken van globalisering zijn gevarieerd: politiek, natuur, economie en sociologie spelen allemaal een rol. Een economische oorzaak is bijvoorbeeld de daling van de transportkosten. Een andere oorzaak met grote politieke gevolgen ligt in de mondialisering van maatschappelijke problemen.

Welke invloed heeft globalisering op onze culturele identiteit?

De wereldwijde migratie van kunst, cultuur en kennis leidt tot processen van interculturalisatie en stellen de vraag wat ‘eigen’ is en wat ‘vreemd’ op scherp. Dit heeft effect op ons zelfbeeld en onze identiteit. De kunsten geven inzicht in menselijk ervaren en verbeeldingen van culturele identiteit.

Waarom is globalisering goed?

Globalisering: voor- en nadelen Tot de voordelen behoren economische groei, het afbreken van onrechtvaardige tariefheffingen, werkgelegenheid in landen waar daaraan eerder een gebrek was, democratisering door het openstellen van grenzen en de uitwisseling van informatie via moderne informatietechnologie.