Other

Wat is ongeoorloofde staatssteun?

Wat is ongeoorloofde staatssteun?

Staatssteun is een concept uit het Europees Unierecht. In zeer algemene termen is staatssteun dus een ongeoorloofde vorm van meestal financiële steun door de overheid van een specifieke onderneming. …

Is subsidie staatssteun?

De overheid geeft bepaalde bedrijven staatssteun. Bijvoorbeeld subsidies of goedkopere grondprijzen. Staatssteun is een overheidsmaatregel en mag geen invloed hebben op de markt.

Wie heeft recht op staatssteun?

de steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht; de steun wordt door staatsmiddelen bekostigd; deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale commerciële weg zou zijn verkregen (non-marktconformiteit);

Wat valt er onder staatssteun?

Wanneer een onderneming een economisch voordeel ontvangt dat onder normale marktvoorwaarden niet zou zijn gegeven, is er sprake van staatssteun. De staat verstrekt een eenzijdig voordeel, de onderneming hoeft geen tegenprestatie te leveren die opweegt tegen de steun van de overheid.

Wat is onrechtmatige staatssteun?

Wanneer de steun aan de voorwaarden van punt drie voldoet, is de steun onrechtmatig én onverenigbaar met de interne markt. Onrechtmatig staatssteun kan aan de orde gesteld worden bij de Commissie, de nationale rechter of het Hof van Justitie van de Europese Unie. Soms lopen er meerdere trajecten tegelijkertijd.

Wat zijn staatsmiddelen?

Bij staatsmiddelen moet er sprake zijn van daadwerkelijke en constant beschikbare middelen. Dit zijn alle geldelijke middelen die de overheid kan gebruiken om ondernemingen te steunen, ongeacht of deze middelen permanent deel uitmaken van het vermogen van die sector of constant onder openbaar toezicht staan.

Is de Now staatssteun?

Ook gemeentelijke regelingen kunnen hieronder vallen. Steun die ondernemers krijgen via bijvoorbeeld de TVL of de NOW vallen hier niet onder: deze vallen namelijk onder de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.

Wat is de subsidie?

“Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.”

Waarom is er vanuit Brussel wetgeving ontwikkeld die financiële ondersteuning van een BVO verbiedt?

Vanwege de mogelijke verstoring van de mededinging op de Europese markt, is staatssteun in principe verboden. De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt.

Welke bedrijven hebben staatssteun gehad?

€ 112.692

BEDRIJFSNAAM VESTIGINGSPLAATS TOTAALBEDRAG
SCHIPHOL NEDERLAND B.V. SCHIPHOL € 105.729.552
TRANSAVIA AIRLINES C.V. SCHIPHOL € 85.914.316
TATA STEEL IJMUIDEN B.V. VELSEN-NOORD € 68.348.804
NS REIZIGERS B.V. UTRECHT € 53.280.225

Welke subsidies vallen onder de minimis?

Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt.

Is TOGS de minimissteun?

Staatssteun De TOGS wordt niet verstrekt als de algemene de-minimisverordening (staatssteun) zich hiertegen verzet. Dat betekent dat de onderneming moet voldoen aan het zogenoemde de- minimisplafond per onderneming. Concreet betekent dit dat de onderneming minstens € 4000 aan ruimte voor de-minimissteun moet hebben.