Other

Kun je een stichting opheffen?

Kun je een stichting opheffen?

Een stichting opheffen is mogelijk via reguliere liquidatie en turboliquidatie, een versnelde procedure. Na opheffing moet de stichting uitgeschreven worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Kies voor reguliere liquidatie om uw stichting snel en zonder tussenkomst van een notaris op te heffen.

Wat betekent ontbinding door KvK?

De KvK is verplicht een rechtspersoon die in het Handelsregister staat ingeschreven te ontbinden, als na onderzoek blijkt dat hiervoor minstens 2 van de volgende redenen zijn: De rechtspersoon is niet meer bereikbaar op het adres dat in het handelsregister staat, terwijl er ook geen wijziging bekend is.

Wie kan vennootschap ontbinden?

Bij vrijwillige ontbinding beslist de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders om de vennootschap te ontbinden. De vennootschap treedt hierdoor in vereffening. Het verslag van de algemene vergadering moet je publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Hoe kan ik een stichting opheffen?

Bij ontbinding van de stichting wordt het nog aanwezige vermogen vereffend. De schulden worden betaald en bezittingen verkocht. Dit gebeurt meestal door een van de bestuursleden, die als vereffenaar optreedt. Wat er gebeurt met geld dat daarna nog overblijft, wordt bepaald door de statuten.

Kan een stichting verkocht worden?

Een stichting kan door het bestuur en door de rechtbank worden ontbonden. Het eerste geval komt het meeste voor: er blijft geld over wanneer de stichting wordt ontbonden. In dat geval moet dit geld worden uitgekeerd volgens de statuten.

Heeft de rechtspersoon op het moment van ontbinding baten?

Door de ontbinding treden de bestuurders op het moment van ontbinding meestal als bestuurder uit functie. Als een rechtspersoon op het moment van ontbinding geen enkele baten heeft (dus bijvoorbeeld ook geen onderneming), dan houdt hij op het moment van ontbinding op te bestaan.

Wat is een ontbonden rechtspersoon?

Beëindiging van de rechtspersoon Een ontbonden rechtspersoon houdt niet direct op te bestaan, behalve als er op het moment van ontbinding geen vermogen is. Is er wel vermogen? Dan moeten eerst schulden en uitkeringen betaald worden (vereffening). De rechtspersoon blijft voortbestaan tot dit gebeurd is.

Wat betekent geen bekende baten?

De vereffening eindigt als geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Dat betekent het einde van de rechtspersoon. Ook hiervan moet opgave worden gedaan aan het Handelsregister.

Hoe lang duurt liquidatie BV?

Als uw BV geen activa heeft dan kan een turbo-liquidatie worden toegepast en kan uw BV binnen een aantal dagen worden opgeheven en uitgeschreven zijn bij de kamer van koophandel. Als er meerdere bezittingen zijn en schulden, dan zal de normale liquidatieprocedure gevolgd moeten worden, deze duurt 2,5 maand.

Wie kan vereffenaar zijn?

bij ontbin- ding en vereffening in één akte), worden de bestuurders of zaakvoerders als vereffenaar van rechtswege beschouwd. De benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt onder op- schortende voorwaarde van bevestiging door de voorzit- ter van de rechtbank van koophandel.

Wie kan Liquidatiereserve aanleggen?

Wat is een liquidatiereserve? Met een liquidatiereserve kun je als kmo-vennootschap jaarlijks (een deel van) de belaste winst boeken op een afzonderlijke passiefrekening. Je betaalt 10% bijkomende vennootschapsbelasting op de aangelegde reserve.